1. Bevezetés
Általános Szerződési feltételek

A Sentio Villához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére
1.1.  Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg a Szolgáltató által üzemeltetett Szálláshelyhez (Sentio Villa) kapcsolódó szálláshely- és egyéb szolgáltatások igénybevételének általános feltételeit.
1.2.  A Szolgáltató adatai:

SENTIO Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 115.;
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-183542;
Adószám: 24810391-2-43;
Képviseli: Keresztesi Ferenc István ügyvezető;
Telefonszám: +36-30-600-8187;
E-mail: info@sentio.estate;
Honlap: www.sentio.estate;
szálláshely-szolgáltatási tevékenységének nyilvántartási száma: 25/2018.
1.3.  Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan személyre vagy szervezetre, aki vagy amely szálláshely- és egyéb kapcsolódó szolgáltatás(oka)t vesz vagy kíván igénybe venni a Szolgáltatótól. Az ÁSZF hatálya ezen személyeken kívül kiterjed továbbá http://sentio.estate/ honlap (a továbbiakban: „Honlap”) látogatóira és felhasználóira is.
1.4.  Az ÁSZF az elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató és a Vendég között szálláshely- és egyéb kapcsolódó szolgáltatások tárgyában létrejött szolgáltatási szerződésnek (a továbbiakban: „Szolgáltatási Szerződés”).

2. Fogalom meghatározások

Az ÁSZF-ben és/vagy a Szolgáltatási Szerződésben használt következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1.  Ajánlat: a Szolgáltató által elektronikus úton a Szolgáltatási Szerződés megkötésére tett ajánlat.
2.2.  Ajánlatkérés: a Vendég által a Honlapon található elektronikus űrlap kitöltésével tett ajánlatkérése.
2.3.  Bankszámla: a Szolgáltató CIB Banknál vezetett 10702404-70374933-51100005 számú pénzforgalmi számlája.
2.4.  Ár: a Vendég által a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj. Az Ár a Honlapon szereplő napi villaár (a Szolgáltatás igénybevételének díja egy vendégéjszakára) és az Ajánlatkérésben meghatározott vendégéjszakák szorzata.
2.5.  Eker tv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
2.6.  Felek: a Szolgáltatási Szerződést megkötő Szolgáltató és a Vendég együttes megnevezése. 1
2.7.  Honlap: a http://sentio.estate/ weboldal, ideértve annak aloldalait is.
2.8.  Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
2.9.  Rendkívüli Események: az ÁSZF 6. fejezetében meghatározott események.
2.10.  Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása, ezen szálláshely nyújtásával közvetlenül összefüggő egyéb szolgáltatások nyújtása (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23. pont). A Szolgáltató a Szálláshely-szolgáltatást a Szálláshelyen nyújtja.
2.11.  Szálláshely: a 23 hektáros Balaton-felvidéki Sentio Birtokon álló 8245 Pécsely, 0103/60 helyrajzi szám alatt található Sentio Villa, amelynek üzemeltetője a Szolgáltató.
2.12.  Szolgáltatás: a Szálláshely-szolgáltatás és a Szolgáltató által a Honlapon a Szálláshely- szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, azzal összefüggésben meghirdetett egyéb szolgáltatások együttes megnevezése. A Szolgáltatásba kifejezetten nem tartozik bele hajó- vagy gépjárműbérlés.
2.13.  Szolgáltatási Szerződés: a Felek között elektronikus úton létrejött megállapodás, amelynek tárgya a Szolgáltatás.
2.14.  Szolgáltató: a Szálláshelyet üzemeltető SENTIO Korlátolt Felelősségű Társaság.
2.15.  Tárhelyszolgáltató: a Honlap tekintetében a Szolgáltató részére tárhelyszolgáltatást nyújtó Deko- Ratio Reklámszolgáltató Zrt. (székhely: 1077 Budapest, Rózsa utca 36. fszt. 1., e-mail: design@dekoratio.hu).
2.16.  Vendég: a Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltatóval megkötő személy vagy szervezet.

3. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte

3.1.  A Szálláshely igénybevételének és a Szolgáltatás nyújtásának aktuális feltételeit a Honlap és az ÁSZF tartalmazza.
3.2.  A Vendég Honlapon található elektronikus űrlap kitöltésével megküldött ajánlatkérésére (a továbbiakban: „Ajánlatkérés”) a Szolgáltató ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) küld. A szerződéskötés angol és magyar nyelven jön létre, amennyiben a két nyelvi változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó.
3.3.  Az Ajánlatkérés legalább az alábbiakat tartalmazza:

3.3.1.  a Szálláshely-szolgáltatás időtartamát, azaz az érkezés napját (a továbbiakban: „Érkezés

Napja”) és a távozás napját (a továbbiakban: „Távozás Napja”),
3.3.2.  a Vendég nevét,
3.3.3.  Vendég lakcímét vagy székhelyét,
3.3.4.  nem természetes személy Vendég esetén a Vendég adószámát,
2
3.3.5. a Vendég e-mail címét, 3.3.6. a Vendég telefonszámát, 3.3.7. a Vendégek számát.

3.4.  A Vendég az Ajánlatkérés megküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.5.  A Szolgáltató az Ajánlatkérés kézhezvételétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül elektronikus úton Ajánlatot küld a Vendég részére. Az Ajánlat tartalmazza a Vendég azonosításához szükséges adatait, az Árat (a Honlapon szereplő aktuális napi villaár és az Ajánlatkérésben meghatározott vendégéjszakák szorzata) és a Szolgáltató által meghatározott egyéb lényeges feltételeket.
3.6.  Ha az Ajánlat megküldéséhez további adat vagy információ szükséges, erről a Szolgáltató az Ajánlatkérés kézhezvételétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül elektronikus úton értesítést küld a Vendég részére. Az értesítés nem minősül Ajánlatnak. A Vendég a Szolgáltató értesítése alapján az esetlegesen hiányzó adatok rendelkezésre bocsátása mellett új Ajánlatkérés megküldésére jogosult.
3.7.  A Vendég részére az Ajánlat kézhezvételétől számított 48 (negyvennyolc) óra áll rendelkezésre az Ajánlat elfogadására (ajánlati kötöttség). Az elfogadásról szóló értesítés határidőben történő megküldése hiányában a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól.
3.8.  Amennyiben a Vendég az Ajánlatot eltérő tartalommal kívánja elfogadni, erről a Vendég az Ajánlat kézhezvételétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül elektronikus úton értesítést küld a Szolgáltató részére. Ebben az esetben a Szolgáltatási Szerződés nem jön létre és a Vendég értesítését új Ajánlatkérésnek kell tekinteni.
3.9.  A Szolgáltatási Szerződés akkor jön létre, amikor a Vendég az Ajánlatot a Szolgáltató részére küldött elektronikus értesítéssel elfogadja. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés létrejöttéről az Ajánlat elfogadásától számított 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolást küld a Vendég részére.
3.10.  Amennyiben a Vendég a Szolgáltató ajánlati kötöttségének időtartama alatt nem vagy késedelmesen tesz elfogadó nyilatkozatot, azonban az ÁSZF 4. fejezetében foglaltak szerint megfizeti az Árat, a Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltató által küldött Ajánlatnak megfelelő tartalommal jön létre a Felek között. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés létrejöttéről az Árnak a Bankszámláján történő jóváírásától számított 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolást küld a Vendég részére.
3.11.  A Szolgáltatási Szerződés meghatározott időtartamra szól. A Szolgáltató az Eker tv. 5. § (1) bekezdés b) pont alapján tájékoztatja a Vendéget, hogy a Szolgáltatási Szerződés nem minősül írásba foglaltnak, annak iktatására nem kerül sor.
3.12.  Jelen fejezet alapján a Vendég részére címzett valamennyi visszaigazolást és értesítést a Vendég által megadott e-mail címre, a Szolgáltató a részére címzett visszaigazolást vagy értesítést a Szolgáltató e- mail címére kell megküldeni. A visszaigazolás vagy értesítés akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.
3.13.  Amennyiben a Felek között jogvita alakul ki a Szolgáltatási Szerződés létrejötte vagy annak tartalma, továbbá a Szolgáltatási Szerződés megszűnése vonatkozásában, úgy a Szolgáltatási Szerződés létrejöttét és/vagy annak tartalmát, valamint a Szolgáltatási Szerződés megszűnését az köteles bizonyítani, aki a Szolgáltatási Szerződés létrejöttére és/vagy annak meghatározott tartalmára, továbbá a Szolgáltatási Szerződés megszűnésére hivatkozik.

4. Az Ár megfizetése

4.1.  A Szolgáltató a Szolgáltatást csak akkor köteles elkezdeni nyújtani, ha a Vendég az Ár teljes összegét határidőben megfizette a Szolgáltató részére.
4.2.  A Vendég köteles az Árat az Ajánlat elfogadásától számított 2 (kettő) munkanapon belül vagy, amennyiben az Ajánlat elfogadása és az Érkezés napja között kevesebb mint 2 (kettő) munkanap áll rendelkezésre, legkésőbb az Érkezés napjáig a Szolgáltató Bankszámlájára teljesített átutalás útján a megfizetni. Az Ár összegét euróban vagy forintban kell megfizetni. A teljesítés napja az Ár Bankszámlán történő jóváírásának napja.
4.3.  A Szolgáltató az Ár megfizetéséről és a Szolgáltatási Szerződés véglegesítéséről az Ár megfizetésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolást küld a Vendég részére. Ha az Ár megfizetésére a fizetési határidő elmulasztásával kerül sor, a Szolgáltatási Szerződés véglegesítésére nem kerül sor és a Szolgáltatási Szerződés külön értesítés nélkül automatikusan megszűnik. A Szolgáltatási Szerződés ilyen módon történő megszűnése esetén a Vendég a Szolgáltatás igénybevételére nem jogosult. Kivételt képez ezen eset alól, ha a Szolgáltató az Ár összegének a Bankszámlán történő jóváírásának napjától számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Szolgáltatási Szerződés véglegesítéséről szóló visszaigazolást küld a Vendég részére, amely esetben a Szolgáltatási Szerződés véglegesítésére sor kerül.
4.4.  Vendég tudomásul veszi, hogy az Ár magában foglalja a Szolgáltatás díját és a hatályos jogszabály szerint megállapított általános forgalmi adó mértékét is, nem foglalja magában azonban a helyi önkormányzat által megállapított idegenforgalmi adó mértékét, amely külön kerül felszámításra az irányadó jogszabályoknak megfelelően.
4.5.  A Szolgáltató a meghirdetett Ár összegét előzetes bejelentés nélkül, szabadon változtathatja, de a változás a már létrejött Szolgáltatási Szerződésben szereplő Ár összegét nem érinti. Az aktuális Ár a Honlapon minden esetben elérhető.
4.6.  Szolgáltató az Ár összegéről a hatályos jogszabályok előírásai szerint számlát állít ki.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1.  A Szolgáltatási Szerződés alapján a Feleket elsődlegesen a jelen fejezetben meghatározott jogok illetik és kötelezettségek terhelik.
5.2.  A Vendég a Szolgáltatási Szerződés alapján jogosult

5.2.1. A Szálláshelyet a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott számú vendéggel az Érkezés Napján 14:00 órától elfoglalni (check-in),

5.2.2. A Szálláshely és az ahhoz tartozó létesítmények (tűzrakóhely, Spa, gőzkabin, edzőterem) rendeltetésszerűen használni,

5.2.3. A Szolgáltató által a Szálláshelyen nyújtott Szolgáltatásokat igénybe venni.
5.3.  A Vendég a Szolgáltatási Szerződés alapján köteles
5.3.1.  A Szálláshelyen történő tartózkodás és a Szolgáltatások igénybevétele során a Szolgáltatási Szerződés, az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltatónál esetlegesen hatályban lévő különböző házirendek rendelkezéseit és a vonatkozó jogszabályokat betartani,
5.3.2.  A Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Árat az ÁSZF-ben meghatározott időpontig és módon előzetesen kiegyenlíteni,
5.3.3.  A Szálláshely szobáit a Távozás Napján legkésőbb 11:00 óráig elhagyni (check-out),
5.3.4.  Gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szálláshely bármely helyiségében, beleértve a közös használatú helyiségeket is.
5.3.5.  Tartózkodni minden olyan cselekménytől, amely a Szálláshelyen való békés tartózkodással és a nyugodt pihenéssel, vagy egyébként az emberi együttélés követelményeivel nyilvánvalóan ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartás, szabálysértés vagy bűncselekmény.
5.4.  A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján jogosult

5.4.1.  Az Árra,
5.4.2.  Az Ár összegére vonatkozó vagy egyéb követelése biztosítása érdekében zálogjog érvényesítésére a Vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a Szálláshelyre magával vitt (törvényes zálogjog),
5.4.3.  Az ÁSZF 6. fejezetében meghatározott Rendkívüli Események esetén az ott meghatározott feltételek szerint eljárni.
5.4.4.  A Vendéget, illetve vendégeket rendre utasítani.
5.5.  A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján köteles

5.5.1.  A Szolgáltatási Szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatást a Szolgáltatási Szerződés szerint nyújtani a Vendég részére,
5.5.2.  Megtenni minden olyan intézkedést, amely a Szolgáltatás zavartalan nyújtásához szükséges.
5.5.3.  Visszafizetni az Ár összegét, ha az ÁSZF rendelkezései szerint az Ár visszafizetésének feltételei fennállnak.

6. Rendkívüli Események

Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy az alábbiakban meghatározott Rendkívüli Események esetén a Szolgáltató a következők szerint fog eljárni:

6.1. Szolgáltatás igénybevételének elmulasztása

6.1.1.  Az Érkezés Napján meg nem érkezett Vendég esetén, amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét biztosította, a Szolgáltató jogosult az Ár összegét megtartani. Ilyen esetben a Vendég az Ár visszafizetésére nem tarthat igényt.
6.1.2.  A Szolgáltatás igénybevétele lehetőségének hiányát a Vendég köteles bizonyítani.

6.1.3.  Ha Vendég a Szolgáltatás igénybevételének elmulasztásáról az Érkezés Napján nem küld értesítést a Szolgáltató részére, a Szolgáltató jogosult az Érkezés Napját követő naptól a megüresedett Szálláshelyet más személy részére értékesíteni. A Szolgáltató a Szálláshely ismételt értékesítése esetén is jogosult az Ár teljes összegének megtartására, annak visszafizetésére a Vendég nem tarthat igényt.
6.1.4.  Határidőben megküldött értesítés esetén a Szolgáltató az értesítésben meghatározott időpontig, legfeljebb azonban a Távozás Napjáig köteles a Szolgáltatás igénybevételének biztosítására.
6.2.  Idő előtti távozás

6.2.1.  Ha a Vendég a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott időtartam lejárta (azaz a Távozás Napja) előtt véglegesen elhagyja a Szálláshelyet, az Ár vagy annak egy részének nem tarthat igényt.
6.2.2.  A Távozás napja előtt megüresedett Szálláshelyet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. A Vendég az Ár vagy annak egy részének visszafizetésére a Szálláshely ismételt értékesítése esetén sem tarthat igényt.
6.3.  Lemondás

6.3.1.  A Szolgáltatási Szerződés véglegesítését követően a Vendég a Szolgáltatást nem mondhatja le és a Szolgáltatási Szerződéstől nem állhat el. A Szolgáltatás lemondása az ÁSZF 6.1 pontjában meghatározott Szolgáltatás igénybevétele elmulasztásának minősül, amely esetben a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Ár teljes összegére jogosult.
6.3.2.  Ha a Vendég az Érkezés Napja előtt legkésőbb 3 (három) nappal küldött értesítése szerint nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást, a Szolgáltató az adott naptári éven belül 1 (egy) alkalommal új időpont választására nyújt lehetőséget. A jelen pontban meghatározott értesítési határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatás eltérő időpontban történő igénybevételére lehetőséget biztosítani. Ha a Vendég a Szolgáltató által felkínált időpontot nem fogadja el, vagy a jelen pontban meghatározott határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató mérlegelés alapján más időpontot nem ajánl fel, a Szolgáltatás igénybevétele elmulasztásának szabályait kell alkalmazni.
6.4.  Többlethasználat

6.4.1.  Abban az esetben, ha a Vendég, valamint a vendégek a Szálláshelyet határidőben (azaz a Távozás napján 11:00 óráig) véglegesen nem hagyjá(k) el, úgy a Szolgáltató a Vendéggel szemben a Szálláshely további használatért a többlethasználat minden napja után díjat jogosult érvényesíteni, amelynek mértéke megegyezik a Távozás Napjának kezdetén a Honlapon meghirdetett Ár összegével.
6.4.2.  A többlethasználat díja a további használattal egyidejűleg válik esedékessé.
6.4.3.  A többlethasználat joga csak akkor illeti meg a Vendéget, ha a Szolgáltató ahhoz a 6.5 pont szerint előzetes hozzájárulását adja, ennek hiányában a többlethasználat súlyos szerződésszegésnek számít. Ilyen esetben a Vendég a többlethasználat minden napja után kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a Távozás Napjának kezdetén a Honlapon meghirdetett Ár összegével.
6.5. Hosszabbítás
6.5.1.  Hosszabbítás a Szolgáltatási szerződés legalább 1 éjszakával történő előzetes meghosszabbítását jelenti.
6.5.2.  A Szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához minden esetben a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
6.5.3.  A Szolgáltató a meghosszabbítási kérelem teljesítésére nem köteles. Amennyiben Szolgáltató a meghosszabbítási kérelmet elfogadja, kérheti, hogy a hosszabbítás időszakára új Szolgáltatási Szerződést kössenek.
6.5.4.  Az Ár összege az eredeti Távozás Napjának kezdetén a Honlapon meghirdetett Ár összegének felel meg.
6.5.5.  A Szolgáltatás igénybevételének meghosszabbítására irányuló kérelmet a Vendég legkésőbb a Távozás Napján 11:00 óráig köteles benyújtani a Szolgáltató részére. A határidő elmulasztása esetén – amennyiben a Vendég(ek) végleges távozására a Távozás Napján határidőben nem minősül.

7. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése

7.1.  A Szolgáltatási Szerződés megszűnik annak szerződésszerű teljesítésével.
7.2.  Felek jogosultak a Szolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntetni.
7.3.  A Szolgáltatási Szerződés elállás vagy rendes felmondás útján nem szüntethető meg. A fogyasztónak minősülő Vendéget a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) 29. § (1) bekezdés l) pont alapján a Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jog nem illeti meg.
7.4.  A Vendég jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszűntetni, abban az esetben, ha
7.4.1.  a Szolgáltatást a Szolgáltató a szerződés rendelkezéseit súlyosan sértő módon nyújtja és a szerződésszerű állapotot a Szolgáltató felhívás ellenére sem biztosítja,
7.4.2.  a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy a Szálláshelyen történő békés tartózkodással és a nyugodt pihenéssel, vagy az emberi együttélés követelményeivel nyilvánvalóan ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást tanúsít és azt a Szolgáltató felszólítás ellenére sem orvosolja.
7.5.  A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszüntetni, abban az esetben, ha
7.5.1. a Vendég vagy a Szolgáltatást igénybe vevő vendégek bármelyike a Szálláshelyet vagy környezetét, a berendezési tárgyakat, tartozékokat, egyéb a Szolgáltató tulajdonában vagy birtokában levő ingóságot vagy ingatlant rongálja és/vagy rendeltetésével ellentétesen használja és azzal felszólítás ellenére sem hagy fel,
7.5.2.  a Vendég vagy a Szolgáltatást igénybe vevő vendégek bármelyike a Szolgáltató házirendjében foglaltakat vagy a biztonsági előírásait nem tartja be vagy egyébként fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, a békés ott tartózkodással, a nyugodt pihenéssel és az emberi együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást tanúsít és azt felszólítása ellenére sem hagyja abba,
7.5.3.  a Vendég vagy a Szolgáltatást igénybe vevő vendégek bármelyike szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg,
7.5.4.  az ÁSZF 6. fejezetében meghatározott valamely Rendkívüli Esemény a Szolgáltató megítélése szerint bekövetkezik,
azzal, hogy a fenti 7.5.1-7.5.3 alpontok szerinti esetben az azonnali hatályú felmondást nem kell előzetes felhívásnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Szolgáltatótól a Szerződés fenntartása nem elvárható.

7.6.  Amennyiben a Szolgáltatási Szerződést rendkívüli felmondással jogszerűen a Vendég mondta fel a fent meghatározott ok valamelyikéből, úgy a még igénybe nem vett Szolgáltatás Ára (azaz azoknak a napoknak az díja, amelyeken a Vendég(ek) már véglegesen nem tartózkodnak a Szálláshelyen) visszajár. A Szolgáltatás igénybevétele szempontjából minden megkezdett nap igénybevett Szolgáltatásnak minősül.
7.7.  Amennyiben a Szolgáltatási Szerződést rendkívüli felmondással a Szolgáltató mondta fel, úgy Szolgáltató jogosult az Ár összegének megtartására. A Vendég az Ár vagy annak egy része visszafizetését – a Szolgáltatás igénybevételétől függetlenül – nem jogosult követelni.
7.8.  Függetlenül attól, hogy a Szolgáltatási Szerződést melyik fél szünteti meg rendkívüli felmondással, a Vendég, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő vendégek kötelesek a Szálláshelyet haladéktalanul elhagyni.

8. Panaszkezelés

8.1.  A Vendég a Szolgáltatás ideje alatt felmerülő, a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, adott Szolgáltatás minőségére vagy elmaradására, valamint a Szálláshely minőségére vonatkozó esetleges panaszt legkésőbb a Távozás Napján szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a Szolgáltató ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségei valamelyikén (telefonszám, e-mail cím).
8.2.  A fogyasztónak minősülő Vendég a Felek által nem rendezett panasz esetén jogosult a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezni. A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10). A Szolgáltató a Békéltető Testület döntésének nem veti alá magát.

9. Kártérítési felelősség

9.1. A Szolgáltató felelős minden olyan a Vendéget ért kárért, mely a Szálláshelyen belül, a Szolgáltató munkavállalói vagy a Szolgáltató érdekében eljáró személy(ek) felróható magatartása miatt következett be. A Szolgáltató nem köteles megtéríteni azt a kárt, amely abból ered, hogy a Vendég kárelhárítási-, kármegelőzési- és kárenyhítési kötelezettségének felróható módon nem tett eleget.
9.2.  Szolgáltató jogosult a Szálláshelyen olyan helyiségeket meghatározni, ahova a Vendég nem jogosult belépni. Az ilyen helyen bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy azok a Vendég felróható magatartásából erednek.
9.3.  A Szolgáltató csak abban az esetben felelős azért a kárért, amelyet a Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved, ha a kárt ért dolgot a Vendég a hálószobájában a Szolgáltató által biztosított széfben helyezte el. A Szolgáltató a Szálláshely minden hálószobájában biztosít egy, a Vendég dolgainak megőrzésére szolgáló széfet. A Szolgáltató jelen pont szerinti kártérítési felelősségét a Ptk. 6:369. § (1) bekezdés szerint az Ár alapjául szolgáló napi villaár ötvenszeresére korlátozza. A jelen pont szerinti kártérítési felelősség alóli mentesülés szabályaira a Ptk. általános szabályai irányadóak.
9.4.  A Vendég az őt ért kárt az észlelést követően azonnal jelenteni köteles a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, és az esetleges jegyzőkönyv felvételéhez szükséges.
9.5.  A Vendég mindazon károkért felelősséggel tartozik, amelyeket a Vendég a Szolgáltatónak vagy egyéb harmadik személynek okoz, függetlenül attól, hogy a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. A Szolgáltató jogosult a harmadik személye által vele szemben a Vendég károkozása miatt érvényesített kártérítés teljes összegének megtérítését igényelni a Vendégtől.
9.6.  A Vendég köteles helytállni azért a kárért, amit a Szolgáltatás igénybevétele alatt vagy azzal összefüggésben azon vendégek okoznak a Szolgáltatónak akik a Szolgáltatási Szerződés alapján jogosultak igénybe venni a Szolgáltatást.
9.7.  A Vendég és a Honlap más felhasználói, látogatói vagy érdeklődői tudomásul veszik, hogy a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredően a Vendéget és a Honlap más felhasználóit, látogatóit vagy érdeklődőit ért esetleges károkért.

Adatkezelés

Az adatkezelésre a Honlapon található mindenkor hatályos Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései irányadóak.
Egyéb rendelkezések
11.1.  Amennyiben az ÁSZF és/vagy a Szolgáltatási Szerződés bármely kikötése érvénytelennek bizonyulna, az az ÁSZF és/vagy a Szolgáltatási Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek értelmezés vagy kiegészítés útján kötelesek minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy olyan új érvényes rendelkezéssel helyettesítsék, amely a lehető legnagyobb összhangban áll az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt céllal.
11.2.  Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó tájékoztatásokat, ajánlatokat és kedvezményeket, valamint a vonatkozó házirende(eke)t jogosult – az ÁSZF egyoldalú módosításával egyezően – bármikor és egyoldalúan módosítani, azzal, hogy ezen módosítások a már létrejött Szolgáltatási Szerződések tartalmát nem érintik.
11.3.  Szolgáltató Eker tv. 5. § (2) bekezdés e) pont alapján tájékoztatja a Vendéget, hogy magatartási kódex hatályának nem veti alá magát.
11.4.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Honlapon történő közzététel napján lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy az azt követően létrejött Szolgáltatási Szerződésre. Eltérő rendelkezés hiányában az ÁSZF a Honlapon történt közzététel napját megelőzően létrejött Szolgáltatási Szerződésekre nem alkalmazható. Az ÁSZF mindenkor hatályos változata folyamatosan elérhető a Honlapon.
11.5.  Felek a Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF hatálya alatt a tevékenységük során kötelesek a másik fél jogait és érdekeit szem előtt tartva, a másik fél működését gátló, hátráltató magatartást mellőzve eljárni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatási Szerződés kapcsán felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg. Békés úton történő rendezés hiányában a Felek jogvitájukra magyar jog szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok eljárását kötik ki.
11.6.  Az ÁSZF-ben és/vagy a Szolgáltatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Ptk., a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.


Budapest, 2021. február 20.

Back to top Arrow